Bezpečné přechody

Cílem “bezpečných přechodů” pro chodce je zejména zvýšení bezpečnosti nejzranitelnějších účastníků silničního provozu - chodců.

Vidět a být viděn je základní premisou bezpečnosti silničního provozu. Platí pro řidiče vozidel a stejně tak i pro chodce. Nicméně, postavení chodců na dopravní infrastruktuře je v porovnání s pozicí řidičů jedoucích vozidel nesrovnatelné. Pro chodce znamená “být viděn” otázku života. Pro řidiče vidět chodce včas, znamená zabránit srážce přizpůsobením jízdy vozidla nebo zastavením.

Způsob ochrany nespočívá v donucení řidičů zastavit vozidlo ve smyslu používání světelných signalizačních zařízení (zejména signálu S1a - signál s červeným světlem “Stůj!”), nýbrž v pozitivní motivaci. Bezpečné přechody se snaží včas upozornit řidiče jedoucího vozidla na hrozící střet vozidlo vs. chodec a tím ovlivnit jeho chování.

Systém spočívá v použití zapuštěných obousměrných LED návěstidel umístěných nejlépe do středu vodorovného dopravního značení V7 ZEBRA. Docílíme tak účinného zvýraznění samotného místa přechodu v celé šíři vozovky, a to zejména z pohledu řidičů jedoucích vozidel. Úpravu lze použít jak u komunikace se dvěma, tak i více jízdními pruhy.

Použití systému “bezpečných přechodů” je výhodné v místech, kde kupříkladu v důsledku překážky na komunikaci (nevhodně parkující vozidlo) není zaručen dobrý výhled na přechod. Dále se jedná o významné zvýšení bezpečnosti chodců na víceproudých komunikacích, kde často dochází ke kolizním situacím vlivem nepozornosti řidičů (jeden řidič dává přednost chodci, zatímco druhý řidič, jedoucí ve vedlejším jízdním pruhu stejného směru pokračuje v jízdě).

Společnost PDSystems s.r.o. je tvůrcem tohoto řešení a v dnešní době má více než 70 aplikací - viz reference.